پذیرش شرایط و کژدار و مریض ...

همیشه به شرایطی می رسی که بایستی کژدار و مریض پیش روی و دست به عصا .

 اگر چه به اعتقاد من برای هر مساله ای راه حلی وجود دارد اما در برخی موارد واقعا" مستاصل میشوم ...

/ 2 نظر / 18 بازدید
ف ب

پس کجایی مرد /ما رو فراموش کردی؟ اپم بیا. منم دیگه بابا هستی بخش : )

سینا

وبعضی مواقع مثل عقاب... کجای دوست ناکجا! آپم بیا!